“எந்த ஒரு சமூகமும் தம்மிடம் உள்ளதை மாற்றிக் கொள்ளாத வரை நிச்சயமாக அல்லாஹ் அவர்களிடமுள்ளதை மாற்றமாட்டான்.“ - (அல் குா்ஆன்) 

OFFICE: +94 262236699
Your IP Address:
Home | Biography | Political Journey | Mission Statement | On going Projects | Get Involved | News & Media | Press Release | Photo Gallery | Video Gallery | Contact us
Copyrights © 2018 Imran Maharoof Media Unit
Solution By: i-Green Tech Solutions