“எந்த ஒரு சமூகமும் தம்மிடம் உள்ளதை மாற்றிக் கொள்ளாத வரை நிச்சயமாக அல்லாஹ் அவர்களிடமுள்ளதை மாற்றமாட்டான்.“ - (அல் குா்ஆன்) 

OFFICE: +94 262236699
Your IP Address:

Mission: அவசியமான உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்திகள், வாழ்வாதார விருத்திச் செயற்பாடுகள், வேலைவாய்ப்புகள் வழங்குதல் மற்றும் நலிவுற்றோரை வலுப்படுத்தல் போன்ற செயற்பாடுகள் ஊடாக உறுதியான சமூகத்தைக் கட்டியெழுப்புதல்.


Vision: பொதுமக்களின் வாழ்க்கை தர மேம்பாடு.

Home | Biography | Political Journey | Mission Statement | On going Projects | Get Involved | News & Media | Press Release | Photo Gallery | Video Gallery | Contact us
Copyrights © 2018 Imran Maharoof Media Unit
Solution By: i-Green Tech Solutions