“எந்த ஒரு சமூகமும் தம்மிடம் உள்ளதை மாற்றிக் கொள்ளாத வரை நிச்சயமாக அல்லாஹ் அவர்களிடமுள்ளதை மாற்றமாட்டான்.“ - (அல் குா்ஆன்) 

OFFICE: +94 262236699
Your IP Address:
Imran Maharoof Politician Trincomalee
..............................................................................................................


Imran Maharoof, born September.17. 1983 originally from a respectable political family the son of late state minister of ports & shipping Hon. M.E.H.Maharoof, was educated at Royal College, Colombo, Sri Lanka.  Had been worked in a private bank for eight years, He entered active politics in 2010 as the general election candidate of United National Party behalf of  Trincomalee District, gained 19630 preferential votes which was admired by the society as it was the inaugural entrance towards the politics era.

In 2012 August in Eastern Provincial Council he was elected as a Member of Eastern Provincial Council. He was elevated to the Trincomalee Electorate Division United National Party Organizer and Trincomalee District United National Party Youth Organizer. Being as an opposition party member in Eastern Provincial Council he raises voices towards the betterment for the society.

Home | Biography | Political Journey | Mission Statement | On going Projects | Get Involved | News & Media | Press Release | Photo Gallery | Video Gallery | Contact us
Copyrights © 2018 Imran Maharoof Media Unit
Solution By: i-Green Tech Solutions